Życiorys i lista publikacji

Urodzony 3 maja 1940 r. w Radomsku.

Studia i stopnie naukowe:

1995
habilitacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Wymienialność walut - Zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PWN, 1987,
1972
doktorat nauk ekonomicznych uzyskany w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach na podstawie pracy Zastosowanie kursu walutowego jako instrumentu polityki gospodarczej, wyróżnionej nagrodą naukową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
1964
magisterium nauk 1ekonomicznych uzyskane w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie na podstawie pracy Światowy rynek miedzi, ocenionej jako bardzo dobra,
1959 - 1964
studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

1996 - 2009
profesor Uniwersytetu Śląskiego
1996 - 2005
dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego
2003 -
profesor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
2002 - 2004
profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości,
1994 - 1996
doradca ministra spraw zagranicznych w Departamencie Studiów i Planowania MSZ,
1990 - 1994
ambasador RP w Seulu,
1988 - 1989
samodzielny pracownik badawczy (Senior Research Fellow) w Research School of Social Sciencies, The Australian National University w Canberra,
1984 - 1985
kontraktowy pracownik badawczy (Visiting Fellow) w Research School of Social Sciences, The Australian National University w Canberra oraz wykładowca Ekonomiki Porównawczej w Canberra College of Advanced Education,
1984
wykładowca (Visiting Professor) w Griffith University, Brisbane, Australia,
1979 - 1981
- 1989
kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, (usunięty z pracy na skutek internowania w grudniu 1981, przywrócony do pracy w 1989 po upadku komunizmu)
1964 - 1981
asystent, st. asystent, adiunkt w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej a następnie w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Staże naukowe i stypendia:

1996
uczestnik kursu na temat Unii Gospodarczej i Walutowej w Ecole Nationale d'Administration w Strasburgu i Paryżu,
1988
pracownik badawczy (Guest Scholar) w Korea Development Institute w Seulu, stypendysta The International Cultural Society of Korea,
1986 - 1987
pracownik badawczy (Guest Scholar) w The Brookings Institution w Waszyngtonie, stypendysta The Open Society Fund i Fundacji Kościuszkowskiej,
1980
uczestnik sesji Salzburg Seminar in American Studies, International Monetary Instability,
1979
stażysta na Wydziale Ekonomicznym Uniwerytetu Belgradzkiego,
1974 - 1975
stypendysta British Council w St.Antony's College w Oxfordzie,
1965 - 1966
stażysta na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Planowania w Warszawie, seminarzysta prof. prof. M.Kaleckiego, C.Bobrowskiego, J. Pajestki, I.Sachsa.

Stanowiska pozaakademickie:

2010 -
członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
2005 - 2009
przewodniczący Rady Poczty Polskiej
2002 - 2003
członek Rady Społeczno-Gospodarczej
1997 - 2002
przewodniczący Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego
1998 - 1999
członek Rady Banku PKO BP
1996 - 1997
członek Rady Nadzorczej Fabryki "Fazos" SA w Tarnowskich Górach,
1995 - 1998
członek Prezydium Rady Krajowej Unii Pracy, (w 1998 roku wystąpiłem z Unii Pracy)
1994 - 1999
członek zarządu Fundacji Polska Praca,
1994 - 1996
doradca ministra spraw zagranicznych w Departamencie Studiów i Planowania MSZ,
1990 - 1994
ambasador RP w Seulu,
1987 - 1989
inicjator i członek zarządu 'The Australian "Solidarity with Poland" Fund',
1980 - 1981
 • v-przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
 • doradca I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność",
 • kierownik zespołu doradców Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych w Katowicach,
 • z-ca redaktora naczelnego " Trybuny Samorządu Robotniczego",
 • komentator ekonomiczny "Gazety Krakowskiej",
 • sekretarz naukowy Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
1972 - 1974
komandor Katowickiego Yacht Klubu AZS.

Nagrody i wyróżnienia:

2008
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
1994
odznaczony Orderem Zasług Dyplomatycznych Republiki Korei,
1972
laureat nagrody naukowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje zwarte:

 • Unia Europejska - Szkice o integracji, Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2009
 • Szok poakcesyjny, w: "Polska po przejściach, Barometr społeczno-ekonomiczny 2001-2003", Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, 2003
 • Namysł jest konieczny, (współautor Ryszard Bugaj), Studia i Materiały Nr 3, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, 2003
 • O warunkach akcesji, do Unii Europejskiej, negocjacjach i negocjatorach, Studia i Materiały Nr 3, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa, 2003
 • W drodze do Eurolandu czy Eurofederacji? w: "Polskie przemiany. Uwarunkowania i spory". (praca zbiorowa) Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002
 • Działania na rzecz poprawy sytuacji płatniczej w: "Polska przed nowymi problemami, Barometr społeczno-ekonomiczny", Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 1999
 • Economic transformation in East Central Europe w: "After the Revolution, Democracy in East Central Europe", ed. Mark Salter, Life and Peace Institute, Uppsala, 1996
 • Wymienialność walut - Zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PWN, Warszawa 1987,
 • Poland's Debt and the IMF, mat. Konferencji Poland's Financial Crisis and the West, Center for Russian and East European Studies, University of Michigan, Ann Arbor, 1987
 • Centrally Directed Economies and the IMF, ANU Canberra, 1986,
 • "Solidarity's" Economic Proposals, Griffith University, School of Social and Industrial Administration, Occasional Paper, No 53, 1984
 • Currency Convertibility and the Centrally Planned Economies, wyd. jw. No 54, 1984
 • Polish Crisis - An Economic Aspect, wyd. jw. No 55, 1984

Artykuły naukowe:

 • Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro, "Sprawy Międzynarodowe", Nr 2, 2011
 • Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji "Sprawy Międzynarodowe", Nr 4, 2005
 • The Future of the European Union. Conclusions from an Economic Analysis of the Integration Mechanism "The Polish Quarterely of International Affairs", Autumn 2005
 • Czy sprostamy konkurencji na rynku Unii Europejskiej? "Sprawy Międzynarodowe", Nr 1, 1997
 • Can Poland Compete on the European Union Market? "The Polish Quarterly of International Affairs", No.1, 1997
 • Wymienialność walut i zasady stosowania ograniczeń płatniczych w Umowie o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, "Problemy Prawne Handlu Zagranicznego" , Tom 8, 1984
 • Specjalne Prawa Ciągnienia, Rodzaje oraz zasady operacji i transakcji, "Handel Zagraniczny" , Nr 1, 1984
 • Specjalne Prawa Ciągnienia, Funkcje, zasady rozdziału i kasacji oraz wartość SDR, "Handel Zagraniczny" , Nr 11-12, 1983
 • Koncepcje wymienialności walut w Umowie o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, "Handel Zagraniczny" , Nr 2, 1983
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy - zasady tworzenia i wykorzystywania jego zasobów, "Handel Zagraniczny" , Nr 5, 1981
 • O sztuce posługiwania się kursem walutowym, "Handel Zagraniczny", Nr 7-8, 1980
 • System kierowania handlem zagranicznym w ocenie przedsiębiorstw eksportujących, (współautor), "Handel Zagraniczny" , Nr 9, 1977
 • Reforma kierowania handlem zagranicznym w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach", Nr 3, 1974
 • Jednolitość kursu walutowego, "Handel Zagraniczny", Nr 3, 1974
 • System planowanie handlu zagranicznego w warunkach działania kursu Walutowego, "Handel Zagraniczny" Nr 4, 1972
 • Instrumenty uzupełniające działanie kursu walutowego, "Handel Zagraniczny", Nr 2, 1972
 • Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych i jej mechanizm, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach", Nr 1, 1972
 • Problemy wprowadzenia kursu walutowego, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach" , Nr 1, 1971
 • Kierunki zmian w metodach powiązań z zagranica systemu ekonomicznego Polski, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach", Nr 1, 1969
 • Rachunek efektywności handlu zagranicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach" , Nr 3, 1968
 • Czy inwestować w miedź?, "Handel Zagraniczny" Nr 3, 1966
Kilkadziesiąt artykułów publicystycznych, na łamach m.in.:
Miesięcznika "Kultura" (Paryska), "Tygodnika Powszechnego", "The Wall Street Journal", "The Canberra Times", "Gazety Krakowskiej" (1980-81), "Polityki", "The Korea Times", "The Korea Herald", "Gazety Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Gazety Bankowej", "Wiadomości Polskich" (Syndey), "Dziennika Polskiego" (Nowy Jork).

Publikacje poświęcone aktualnym problemom gospodarczym:

 • Wsparcie dla eksporterów, "Rzeczpospolita", 26-28.3.2005
 • O skutkach monetaryzmu, "Prawo i Gospodarka, Magazyn finansowy", 5.8.2002
 • Zyskać na podatku importowym, "Gazeta Wyborcza", 12.12.2001
 • Spór o prawo dewizowe, "Rzeczpospolita", 5-6.5.2001
 • Wielki sukces czy błąd, "Rzeczpospolita", 17-18.2.2001
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce, "Kultura" Nr 10, październik 2000
 • Kurs nierównowagi, "Rzeczpospolita", 4.5.2000
 • Siła złotego jest sztuczna, "Gazeta Wyborcza" 25-26.3 2000
 • Nie można wiecznie żyć z ujemnym bilansem płatniczym, "Polityka", 2/2000, 8.1.2000
 • Dajmy szansę eksportowi, "Gazeta Wyborcza", 22.3.1999
 • Liczą się warunki (o inwestycjach zagranicznych), "Europa", 2/98
 • Czy Polsce grozi krysys walutowy?, "Gazeta Wyborcza", 25.2.1998
 • Systemowa słabość eksportu, "Rzeczypospolita", 4.9.1997
 • Monetarystyczne zaklęcia, "Życie", 12.8.1997
 • Groźba załamania, "Życie", 24.7.1997
 • Inwestycje zagraniczne, Efekt niespodziewany, "Gazeta Wyborcza", 10.7.1997
 • Barwy konkurencyjności, "Gazeta Bankowa", 9.2.1997
 • Deficyt w handlu zagranicznym, "Gazeta Bankowa", 26.1.1997
 • Polska wobec Zachodu, partner czy klient?, "Kultura" Nr 10, 1995
 • Uwolnić kurs od polityki, "Gazeta Wyborcza", 15.9.1995
 • Lepiej mieć instrument w ręku, "Rzeczpospolita", 5.5.1995
 • Upłynnienie kursu złotego niebezpieczne i przedwczesne, "Rzeczpospolita", 19.4.1995

Publikacje poświęcone członkostwu Polski w Unii Europejskiej:

Ekspertyzy:
The New Member Countries in the New Multiannual Financial Framework 2007-2013
The Concept of Solidarity

European Parliament 2005
Temporary Committee on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-2013
PE 355.430v01-00
Artykuły:
 • W obronie Europy socjalnej "Gazeta Wyborcza", 30.03.2007
 • Skąd brać pieniądze dla Unii "Rzeczpospolita", 04.05.2006
 • Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji, "Sprawy Międzynarodowe", Nr 4, 2005
 • Zostawcie dotacje rolnikom, "Gazeta Wyborcza", 11.8.2005
 • Napiszmy traktat na nowo, "Gazeta Wyborcza", 8.6.2005
 • Solidarność tkwi w szczegółach, "Rzeczpospolita", 19.4.2004
 • Poland in the European Union, The International Consortium Program, Amsterdam, February 2004
 • EU Acccession: Terms, Negotiations and Negotiators, International Conference on EU enlargement, Central European Opinion Research Group, Brussels, 27-30 March 2003
 • Nie ma integracji bez solidarności Polska-Unia Europejska - O warunkach akcesji, negocjacjach i Negocjatorach, "Gazeta Wyborcza", 28.1.2003
 • Co warte są wizje Święcickiego?, "Gazeta Wyborcza", 20-21.7 2002
 • Zgoda na dyskryminacje w Unii?, Nie wyobrażam sobie, "Rzeczpospolita", 22.5.2002
 • Mechanizm rozwoju (Nie ma integracji bez solidarności), "Gazeta Wyborcza", 15.3.2002
 • W drodze od Eurolandu do Eurofederacji, "Gazeta Wyborcza", 9-10.6.2001
 • Polska w przedpokoju Unii Europejskiej, "Przegląd Społeczny", 7-8, 1998