Wstęp

W latach następujących bezpośrednio po akcesji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Cypru i Malty do Unii Europejskiej, integracja europejska obfitowała w kolejne ważne wydarzenia: przyjęcie Traktatu Konstytucyjnego i jego upadek w referendach we Francji i Holandii, podpisanie Traktatu reformującego zwanego Lizbońskim i zagrożenie jego odrzuceniem w wyniku referendum w Irlandii.

Wszystkie te wydarzenia potwierdzają konieczność prowadzenia debaty szczególnie o tych aspektach integracji europejskiej, które stały się powodem zaniepokojenia opinii publicznej w krajach członkowskich Unii w trakcie ratyfikacji obu traktatów.

Doświadczenie uczy, że ustanowienie nawet najlepiej pomyślanych i zapisanych projektów zmian traktatów unijnych, które służyłyby umocnieniu UE na arenie światowej ma nikłe szanse jeśli obywatele państw członkowskich nie będą mieć zaufania do polityków, którzy te zmiany rekomendują. Potrzebne jest przekonanie większości obywateli państw Unii Europejskiej, że integracja w dalszym ciągu, tak jak wcześniej służy dobrej przyszłości Europy, a wprowadzane zmiany traktatowe będą lepiej chroniły obywateli Unii przed negatywnymi skutkami globalizacji. Potrzebne jest zdobycie poparcia zdecydowanej większości obywateli dla integracji. W tym celu należy szukać nowych uzasadnień dla pogłębiania integracji, wyjaśniać logikę procesów integracyjnych w Europie, analizować jej obecny stan i określać możliwe kierunki w jakim zmierza. Tej właśnie problematyce poświecona jest większość tekstów zamieszczonych w tym zbiorze. Kilka z nich to artykuły publicystyczne wcześniej drukowane a teraz na nowo zredagowane i zaktualizowane. Inne powstały z myślą o tym zbiorze. Tekst zatytułowany Przyszłość Unii Europejskiej - Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji spełnia rygory formalne publikacji naukowo-badawczej. Inne zaopatrzone zostały w przypisy z intencją ułatwienia Czytelnikom ewentualnej potrzeby pogłębienia wiedzy w omawianym zakresie.