Notatka na temat postulowanych wydatków strukturalnych UE w latach 2007- 2013

W latach 2000-2006 działania w ramach celu 1 obejmowały 83.924 tys. mieszkańców 15. Działania strukturalne w ramach celu 1 obejmą w latach 2004-2006 niemal całą ludność krajów akcesyjnych "10" czyli 74.885 tys.

Wydatki na działania strukturalne w ramach celu 1 w latach 2004-2006
(zobowiązania - w cenach 1999)

w krajach "15" 56.332 mln. euro 671 euro p.c. 224 euro p.c. średniorocznie
w krajach "10" 13.234 mln. euro 224 euro p.c. 59 euro p.c. średniorocznie

Podniesienie wydatków strukturalnych w ramach celu 1 w latach 2007-20013 w krajach "10" do średniorocznego poziomu wydatków w krajach "15" z lat 2004-2006 wymagałoby zwiększania wydatków w krajach "10" do 16.7 mld. euro średniorocznie, z tego Polska otrzymywałaby 8.5 mld. Wydatki strukturalne wzrosłyby średniorocznie o około 10.5 mld. euro (zobowiązania).

Fundusz Spójności

PKB "25" p.c.w roku 2007 ca. 22.500 euro z czego 90% to 20250 euro Według kryterium 90% średniego PKB p.c. z FS korzystać będą w latach 2007-2013 kraje akcesyjne oraz Grecja, Portugalia i Hiszpania.

2002 PPP* p.c.
w tys. euro
PKB p.c.
w tys. euro
Kraje "10" 11.1 5.9
Grecja 15.8 12.9
Portugalia 16.5 12.5
Hiszpania 20.3 17.2

* według parytetu siły nabywczej

  Ludność w tys. w %%
Kraje "10" 74.885 55
Grecja 10.598
Portugalia 10.336
Hiszpania 40.409
Razem "3" 61.343 45
Razem 136.228 100

Wydatki z FS w 2006 r. wg cen 2004 wyniosą 5.9 mld. Euro. Zakładając ten sam poziom wydatków w latach następnych kraje "10" powinny otrzymać 3.245 mln. euro a kraje "3" 2.655 mln. euro.

PKB "10" w 2007 r. wyniesie około 500 mld. euro z czego 4%, czyli górna granica pomocy strukturalnej, wyniesie 20 mld. euro

Źródło: Komisja Europejska, Eurostat, obliczenia własne