Główne cele polityki strukturalnej

Główne cele polityki strukturalnej, wielkość i podział wydatków z Funduszy Strukturalnych, zakres współ finansowania projektów oraz wszelkie procedury i regulacje związane z korzystaniem z Funduszy ustala Rada UE w odniesieniu do 7 letnich ram budżetowych.

Obecne regulacje odnoszą się do okresu 2000-2006. Polityka strukturalna Wspólnot ma realizować trzy cele. Pierwszy to wspomaganie rozwoju regionów, w których dochód na głowę mieszkańca nie przekracza 75% średniej unijnej tzn. 18 tys. Euro. Komisja Europejska dokonała odpowiedniego wyboru. Regiony zakwalifikowane liczą 22.2% mieszkańców "15" czyli 83.924 tys. Na realizacje tego celu przeznaczono 69.7% środków finansowych przewidzianych na działania strukturalne. Drugim celem jest wspomaganie obszarów wymagających głębokiej ekonomicznej i społecznej przebudowy, które nie są objęte celem 1. Na ten cel zarezerwowano 11.5% środków finansowych. Cel trzeci to walka z bezrobociem przez adaptacje i modernizacje polityk i systemów edukacji, szkolenia i zatrudniania. Ma on charakter horyzontalny czyli pozwala na finansowanie projektów na całym obszarze Unii z wyjątkiem krajów, które w całości objęte są pomocą w ramach celu 1. Na realizacje tego celu przeznaczono 12.3% wydatków strukturalnych. Nieco ponad 5% środków przeznaczono na tzw. Inicjatywy Wspólnotowe, które wspomagają współpracę ponad graniczną i rozwój terenów wiejskich i miejskich.

Po zakończeniu negocjacji akcesyjnych z "10" Rada wprowadziła odpowiednie korekty uwzględniające członkostwo nowych państw. Do budżetu wpisano kwoty przeznaczone dla nowych członków i ich podział.